🕿 +359878999138 | ✉️ info@berovbb.com

Договор за продажба от разтояние

Договор ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 на козметични и медицински продукти чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Днес между:

 1. „БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 204775620, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. Банишора, ул. „Охрид“ № 20, представлявано от управителя Лина Жорж Георгиева, наричано по-долу за краткост „ПРОДАВАЧ“ или „БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ“ от една страна,

и

 1. Потребителя на сайта www.bwrovbb.com наричано по-долу “КУПУВАЧ”, от друга страна

всяко от които наричана „Страна“, а заедно наричани „Страните

 

като се има предвид, че:

 • БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ е дружество, което развива дейност в сферата на медицинските и козметични продукти („Продуктите“), като предлага, разпространява и продава козметични продукти в течно, кремообразно и твърдо състояние както за домашна, така и салонна употреба, целейки потребителското удобство и задоволеност при използване на разпространяваните продукти в процеса на активна и резултатна грижа за човешкото тяло, включително за кожата, лицето и косата, която създава в купувачите представа за високото качество на предлаганите продукти от медицинско и чисто козметично естество;
 • КУПУВАЧЪТ е изразил желание и се е съгласил да бъде сключен Договор за покупко-продажба на продукти от съдържащия се на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА https://www.berov.nl/divisies/beauty/ каталог по изложената в същия крайна цена;

 

С НАСТОЯЩОТО, имайки предвид взаимните Договорки, гаранции и споразумения, съдържащи се тук, Страните сключват този Договор за покупко-продажба от разстояние на козметични и медицински продукти чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН („ДОГОВОРЪТ“) за следното:

 

                                       

 1. ПРЕДМЕТ

 

 1. БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ продава на КУПУВАЧА, а той се съгласява да купи индикираните от него продукти, определени по количество, качества и цена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 2. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати обозначената в каталога продажна цена за избраните от него продукти, определени по своето количество и качество.

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. КУПУВАЧЪТ декларира, че е запознат и приема, посредством положения по-долу свой подпис, действащите Общи условия за продажба на козметични и медицински продукти чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 2. За всичко неуредено с настоящия Договор, включително по отношение на условията за сключване на Договор, предлагането и плащането на продажната цена, доставката на закупените продукти и всички права, които Страните притежават, във връзка с това, следват да се прилагат горецитираните Общи условия.
 3. КУПУВАЧЪТ декларира, че доколкото той се счита за потребител по смисъла на Закона за защита на КУПУВАЧИТЕ („ЗЗП“) e запознат от ПРОДАВАЧА с обстоятелствата по чл. 47 от ЗЗП, със своето право да се откаже от Договора чрез Формуляр, който представлява неизменна част от настоящия Договор и Общите условия.

 

 • ДРУГИ
 1. С полагането на подписите върху настоящия Договор, Страните се обвързват с изпълнението на поетите по него задължения съобразно действашите Общи условия, при спазване на разпоредбите на действащото българско и международно законодателство, и особено Закона за задълженията и Договорите („ЗЗД“) и ЗЗП.
 2. При наличие на грешки, пропуски и непълноти, празнотите, оставени от тях следва да се тълкуват изцяло в полза на осъществяването на замислената от Страните продажба и позволените от законодателството цели.
 3. Настоящият Договор се изготви в едва еднакви екземпляра, по един за всяка от Страните.

 

За БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД:                            За _________________________:

 

_______________________________                                     _______________________________

ОБЩИ УСЛОВИЯ

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 НА КОЗМЕТИЧНИ И МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Съдържание

 

Предмет..........................................................................................................................................……..2

Дефиниции и Общи положения.....................................................................................................2

Използване на електронния магазин. Регистрация..................................................................3

Технически стъпки за сключване на Договор за покупко-продажба..................................4

Условия за доставка на поръчаните продукти............................................................................5

Начини за плащане................................................................................................................................. 6

Рекламация. Връщане на продукти.................................................................................................6

Задължения на купувача.......................................................................................................................8

Особени задължения на продавача. Защита на КУПУВАЧИТЕ............................................8

Други условия.............................................................................................................................................11

Прекратяване..............................................................................................................................................12

Защита на личните данни................................................................................................................ 12

Условия за копиране на информация, бисквитки и реклама.............................................. 13

Изменение и достъп до Общите условия............................................................................................. 14

Отговорност. Освобождаване от отговорност.................................................................................... 14

Допълнителни разпоредби......................................................................................................................... 16

 

 

 

 

 

 


 

 

 1. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА, ползващи ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на домейн https://www.berov.nl/divisies/beauty/, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН”.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 2. В настоящите Общи условия:

 

 1. ПРОДАВАЧ е доставчикът на медицинските и козметични продукти „БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, който едновременно с това държи и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 1. КУПУВАЧ e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия, направило е регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или се е идентифицирало по друг начин, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти.

 

 1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН (или Интернет сайт за електронна търговия по смисъла на ЗЗП) е Интернет сайтът, качен на домейн https://www.berov.nl/divisies/beauty/, който служи като виртуална платформа за предлагане на продукти за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ за покупко-продажба на конкретен продукт (артикул).

 

 1. КУРИЕР е търговец, който физически доставя закупената продукти до посочен от КУПУВАЧА адрес.  Поръчаните продукти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се доставят чрез куриерска фирма „Еконт Експрес”.

 

 1. ПРОДУКТИ са всички стоки, изброени и характеризирани в каталога, съдържащ се в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чиято продажба и доставка осигурява КУПУВАЧА.

 

 1. ДОСТАВЯНЕ включва всички действия по пренос на поръчаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти до адрес, обозначен от КУПУВАЧА, посредством ползването на услугите на КУРИЕР.

 

 1. ПРЕДАВАНЕ обхваща всички действия, посредством които фактическата власт над продуктите преминава върху КУПУВАЧА.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице,

 

 

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на Интернет страница https://www.berov.nl/divisies/beauty/, чрез която КУПУВАЧИТЕ имат възможност да сключват Договори за покупко-продажба на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти.

 

Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ изпълнява сключените Договори за покупко-продажба на продукти като гарантира правата на КУПУВАЧИТЕ в съответствие с действащото българско законодателство и взема всички необходими мерки за защита на предоставените от КУПУВАЧИТЕ лични данни.

Чл. 5. (1) КУПУВАЧИТЕ сключват Договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА, достъпен на страницата му в Интернет.


(2) По силата на сключения с КУПУВАЧА Договор за покупко-продажба на продукти, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на определените от него чрез интерфейса продукти след тяхното пълно и окончателно заплащане.


(3) Всички цени са български левове с включен ДДС и не включват разходи за доставка.


(4)  КУПУВАЧЪТ се задължава изцяло да заплати цената на закупената продукти и разходите за доставка не по-късно от момента на получаване на съответно закупените продукти.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. РЕГИСТРАЦИЯ


Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на Договори за покупко-продажба на продукти, КУПУВАЧЪТ следва да въведе избрани от него име и парола в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯT МАГАЗИН изисква регистрация.


(2) Името и паролата се определят от КУПУВАЧА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ПРОДАВАЧА.


(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", КУПУВАЧЪТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.


(4) ПРОДАВАЧЪТ потвърждава извършената от КУПУВАЧА регистрация, чрез изпращане на имейл на посочен от КУПУВАЧА електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. КУПУВАЧЪТ потвърждава регистрацията си чрез електронна препратка в имейла, с който е уведомен за извършената регистрацията. След потвърждаването на регистрацията се създава акаунт на КУПУВАЧА и между него и ПРОДАВАЧА възникват Договорни отношения.


(5) При извършване на регистрацията КУПУВАЧЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна, изгубване или кражба на съотвените данни, позволяващи достъп до акаунта на КУПУВАЧА, последният е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в заявлението за регистрация, респективно да уведоми ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за откраднатите / изгубени данни.


(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА, е необходимо КУПУВАЧЪТ да извърши регистрация в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация КУПУВАЧЪТ не е могъл да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение на упражняване на права по Договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.


(7) Настоящите Общи условия се считат за приети от КУПУВАЧА и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН посредством конклудентни действия, изразяващи се в ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от страна на КУПУВАЧА.

Чл. 7. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на КУПУВАЧА, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. КУПУВАЧЪТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес като изпрати съответната нотификация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от настоящия си Основен електронен адрес и заяви новия електронен адрес.

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

 

(3) Доколкото ПРОДАВАЧЪТ не е известен за промяната в Основния електронен адрес до 14 дни от настъпването на промяната, всяко съобщение, което бъде изпратено на предишния Основен електронен адрес ще се счита за получено от момента на излизането му от електронната система под контрола на ПРОДАВАЧА.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 8. (1) КУПУВАЧЪТ сключва Договор за покупко-продажба с ПРОДАВАЧА по следната процедура:


- Извършване на регистрация в Интернет страницата, на която се намира ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН, а именно https://www.berov.nl/divisies/beauty/ и предоставяне на необходимите данни, ако КУПУВАЧЪТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или чрез заявяване на продукти без да се извършва регистрация;


- Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или друг начин за идентификация;


-Избиране на една или повече от предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти и добавянето им към списък (кошница) със продукти за покупка;


-Предоставяне на данни за извършване на доставката;


-Избор на начин и момент за плащане на цената;


-Потвърждение на поръчката.


(2) КУПУВАЧИТЕ могат да сключат Договор за покупко-продажба с ПРОДАВАЧА и без извършване на регистрация, като използват съответната опция в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

Чл. 9. (1) КУПУВАЧИТЕ използват интерфейса на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА, за да сключват Договори за покупко-продажба на предлаганите от ПРОДАВАЧА продукти в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


(2) Договорът се сключва на български език.


(3) Страна по Договора с ПРОДАВАЧА е КУПУВАЧЪТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на КУПУВАЧА. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при ПРОДАВАЧА.


(4) ПРОДАВАЧЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора.


(5) Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на заявяване на съответните продукти от каталога, независимо дали това е било предшествано от регистрация в Интернет страницата на ПРОДАВАЧА, или КУПУВАЧЪТ се е идентифицирал по друг начин.

 

(6) За сключването на Договора за покупко-продажба на продукти, ПРОДАВАЧЪТ изрично уведомява КУПУВАЧА по подходящ начин чрез електронни средства, на посочения от него Основен електронен адрес.


(7) Изявлението за сключване на Договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато същите са напуснали електронната система под контрола на ПРОДАВАЧА или  техните адресати имат възможност за достъп до тях.


(8) ПРОДАВАЧЪТ доставя продуктите на посочения от КУПУВАЧА адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КУПУВАЧА данни са неверни или заблуждаващи.

V.УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 10. (1) Доставка се прави само на успешно направени и приети поръчки.

 
(2) Поръчаните продукти се доставят на посочения от КУПУВАЧА адрес. Данните за адрес на доставка, посочени от КУПУВАЧА, трябва да са верни, за да бъде изпълнен Договорът за покупко-продажба и продуктите да бъде доставена на КУПУВАЧА.

 
(3) Поръчаните продукти се доставят подходящо опаковани съгласно видът им и ползвания транспорт за доставка.

 

(4) Доставката на медицински продукти се извършва в срок от __ до __ работни дни.

 

(5) Доставката на козметични пордукти се извършва в срок от __ до __ работни дни.

 

(6) Рискът от случайно погиване на поръчаните продукти преминава върху КУПУВАЧА от момента, в който продуктите биват предадени от куриера на КУПУВАЧА или посочено от него лице.

 

Чл. 11. (1) ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  използва за доставки куриерска фирма “Еконт Експрес”   като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.


(2) Доставката се извършва до точно посочен от КУПУВАЧА адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Еконт Експрес“ в съответния град.


(3) Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“

 

Чл. 12. Ако КУПУВАЧЪТ не осигури достъп и условия за предаване на продуктите на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Еконт Експрес“ да получи в срок продуктите, ако е избрал тази опция, ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 

VI.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 13. (1) Плащането на поръчаните продукти може да се извърши по следните начини:


 1. 1. наложен платеж;

 2. банков превод.


(2) При избор на „доставка с наложен платеж" , КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати продуктите в брой на куриера при получаването й.

 

VII.РЕКЛАМАЦИЯ. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

 

Чл. 14. КУПУВАЧЪТ има право на отказ и рекламация на закупени от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти в срок от 14 дни от получаването на продукта.

 

Чл. 15. КУПУВАЧЪТ има право, без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите чрез единния формуляр за отказ от Договора, достъпен на Интернет страницата https://www.berov.nl/divisies/beauty/. КУПУВАЧЪТ може да използва и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

 

Чл. 16. (1) При отказ от Договора КУПУВАЧЪТ е длъжен да върне закупените продукти в състоянието, в което са закупени – с ненарушен търговски вид и със запазен етикет.


(2) При отказ от Договора, ако КУПУВАЧЪТ е заплатил продуктите, му се възстановява платената сума за върнатите продукти по посочена от него банкова сметка в срок от 14 (четиринадесет) дни след връщането на продуктите. Суми не се възстановяват, докато КУПУВАЧЪТ не върне продуктите.


(3) Ако продуктите не бъдат върнат в срока по чл.12, отказът от Договора не произвежда действие.

 

Чл. 17. Рекламация се прави, когато закупените продукти не съответстват на Договореното между страните по Договора за продажба. Несъответствието в Договореното между страните може да се изразява в:

 

 • производствени дефекти на продуктите;
 • различно съдържание/опаковка/презентация на продуктите от съдържащото се в каталога;
 • изпратени са грешни продукти, различни от поръчаните;
 • повреда на продуктите при транспортирането;
 • изтекъл срок на годност;

Чл. 18. Рекламацията може да се предяви пред ПРОДАВАЧА на посочения имейл адрес info@berovbb.com, както и чрез формата за рекламации на адрес https://www.berov.nl/divisies/beauty/Едновременно с предявяването на рекламация КУПУВАЧЪТ трябва да върне продуктите в 14-дневен срок.

 

Чл. 19. Връщането на продуктите в случаите на несъответствие с обявения размер / количество на продуктите се осъществява при следните условия:


- запазен добър търговски вид (опаковките и продуктите в тях не са скъсани, надраскани, износена или по друг начин изхабени);
- не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
-       запазена оригинална опаковка и етикет.

 

Чл. 20. Връщането на продукти, било при отказ от Договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa, посочени върху стоковата разписка, с която КУПУВАЧЪТ е получил поръчката.

 

Чл. 21. При замяна на продукти транспортните разходи са за сметка на КУПУВАЧА и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ПРОДАВАЧА. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма „Еконт Експрес“.

 

 

VIII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

 

Чл. 22. КУПУВАЧЪТ се задължава при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН: 


- да не извършва злоумишлени действия или всякакви други действия, противоречащи на закона или нарушаващи чужди права; 
- да уведомява незабавно ПРОДАВАЧА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
- да не се представя за друго лице.

 

Чл. 23. КУПУВАЧЪТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Интернет страницата https://www.berov.nl/divisies/beauty/, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ЗАЩИТА НА КУПУВАЧИТЕ


Чл. 24. Правилата на настоящия раздел IX от тези Общи условия се прилагат спрямо лица, за които според данните, посочени за сключване на Договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на КУПУВАЧИТЕ, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година(наричани по-долу „Потребители” ).

Чл. 25. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от ПРОДАВАЧА са определени в профила на всяка продукти на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, заедно с посочване на законовата гаранция за съответствие на доставените продукти със съдържащите се в каталога.


(2) Цената на продуктите с включени всички данъци се определя от ПРОДАВАЧА в профила на всяка продукти в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на продуктите, включително по връщане на стоки, се определят от ПРОДАВАЧА и се предоставя като информация на КУПУВАЧИТЕ в един от следните моменти преди сключване на Договора:


- В профила на всеки един от продуктите в каталога на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;


- При избиране на продуктите за сключване на Договора за покупко-продажба;


(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на Договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на КУПУВАЧА в сайта на ПРОДАВАЧА към момента на потвърждаване на направената поръчка.

 

(5) Условията, срокът и начините за упражняване на правото на отказ и предявяване на рекламации, включително и сроковете за това, ведно с препратки към достъпните формуляри следва да бъдат поставени на видно място;


(6) Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съдържа информация за ПРОДАВАЧА, относно неговата партида в Търговския регистър, фирма, седалище и адрес на управление, телефонен номер и адрес за кореспонденция, включително и електронен, както и  адрес на основна стопанска дейност;

 

(7) Информацията, предоставяна на КУПУВАЧА по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ПРОДАВАЧА преди сключването на Договора за  покупко-продажба.


(8) ПРОДАВАЧЪТ посочва преди сключването на Договора общата стойност на поръчката, включваща ДДС и цената за доставката, за всички съдържащи се в нея продукти.


(9) КУПУВАЧИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на КУПУВАЧИТЕ информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или електронна поща.

 

(10) Гореописаната информация се предоставя по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който КУПУВАЧЪТ поръчва продуктите. Информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН обезпечава, че КУПУВАЧЪТ е наясно, че за избраните продукти дължи плащане, включително чрез поставяне на такава информация върху линк, поле или отделна страница чрез която се финализират условията на Договора.Чл. 26. (1) КУПУВАЧЪТ се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с КУПУВАЧА Договори за покупко-продажба на продукти и тяхната доставка.


(2) КУПУВАЧЪТ избира самостоятелно дали да заплати на ПРОДАВАЧА цената да доставка на продуктите преди или в момента на доставката им. Страните ще считат, че правото на собственост върху продуктите не преминава върху КУПУВАЧА преди пълното изплащане на покупко-продажната цена.


Чл. 27. (1) КУПУВАЧЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на продуктите чрез единния формуляр за отказ от Договора, достъпен на сайта на ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧИТЕ могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

 


(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:


 1. за доставка на козметични и медицински продукти, изработени по поръчка на КУПУВАЧА или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 2. за доставка на козметичи и медицински продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 3. за доставка на запечатани козметични и медицински продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 4. за доставка на козметични и медицински продукти, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други продукти, от които не могат да бъдат отделени;


(3) Когато ПРОДАВАЧЪТ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на гореизложената информация, определена в Закона за защита на КУПУВАЧИТЕ, КУПУВАЧЪТ има право да се откаже от сключения Договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на продуктите. Когато информацията е предоставена на КУПУВАЧА в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. КУПУВАЧЪТ има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ПРОДАВАЧА чрез единния формуляр за отказ от Договора, достъпен на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


(4) Когато КУПУВАЧЪТ е упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, ПРОДАВАЧЪТ възстановява всички суми, получени от КУПУВАЧА, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на КУПУВАЧА да се откаже от Договора. ПРОДАВАЧЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от КУПУВАЧА при първоначалната трансакция, освен ако КУПУВАЧЪТ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за КУПУВАЧА.


(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените продукти са за сметка на КУПУВАЧА и от сумата, която КУПУВАЧЪТ е платил по Договора се удържат разходите за връщане на продуктите. ПРОДАВАЧЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на продуктите, когато КУПУВАЧЪТ изрично е избрал начин на доставяне на продуктите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ПРОДАВАЧА.

 

(6) КУПУВАЧЪТ се задължава да съхранява получените от ПРОДАВАЧА продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.


(7) КУПУВАЧЪТ може да упражни правото си на отказ от Договора с ПРОДАВАЧА като отправи писмено изявление до ПРОДАВАЧА чрез стандартния формуляр за отказ от Договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


(8) Когато ПРОДАВАЧЪТ не е предложил да прибере продуктите сам, той може да задържи плащането на сумите на КУПУВАЧА докато не получи продуктите или докато КУПУВАЧЪТ не представи доказателство, че е изпратил продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 28. (1) В случай че КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на продуктите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


(2) Ако ПРОДАВАЧЪТ не може да изпълни Договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това КУПУВАЧА и да възстанови платените от него суми.

Чл. 29. (1) ПРОДАВАЧЪТ предава продуктите на КУПУВАЧА след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на КУПУВАЧА съгласно Закона за защита на КУПУВАЧИТЕ.


(2) КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.


(3) КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на КУПУВАЧА – страна по Договора.


 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл.30. (1) КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.


(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КУПУВАЧИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КУПУВАЧА при извършване на регистрация, ако КУПУВАЧЪТ е въвел съответното име и парола за достъп и не е уведомил предварително ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за изгубена / открадната парола или потребителско име.Чл. 31. ПРОДАВАЧЪТ доставя и предава продуктите на КУПУВАЧА в определения при сключването на Договора срок.Чл. 32.  КУПУВАЧЪТ трябва да прегледа продуктитe в момента на доставката и предаването й от Куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ПРОДАВАЧА.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ


Чл. 33. Договорът на КУПУВАЧА с ПРОДАВАЧА се прекратява в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по Договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по Договора да изпълнява задълженията си;
 5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 6. в случай на заличаване на регистрацията на КУПУВАЧА в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени Договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на КУПУВАЧИТЕ. В този случай се прекратява само Договорът за доставка на съответната поръчана продукти, ако правото на отказ от Договора е приложимо за съответната категория продукти.

 

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 34. (1) ПРОДАВАЧЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КУПУВАЧА съгласно Закона за защита на личните данни, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за електронната търговия.


(2) От съображения за сигурност на личните данни на КУПУВАЧИТЕ, ПРОДАВАЧЪТ ще предоставя информация относно сключения Договор за покупко-продажба само на e-mail адрес, който е бил посочен от КУПУВАЧИТЕ в момента на регистрацията.


(3) При посещение на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и сключването на Договор за покупко-продажба, ПРОДАВАЧЪТ информира всички лица за обстоятелствата по чл. 13 и 14 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 и предоставя информация за правата им в процеса на обработка на личните им данни.

 

Чл. 35. (1) КУПУВАЧЪТ се съгласява данните му да бъдат обработвани от ПРОДАВАЧА  с цел изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и с цел изпълнение на сключения  с КУПУВАЧА Договор. КУПУВАЧЪТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на данни и нейната дисеминация единствено при условията на чл. 6 от Регламент 2016 / 679, доколкото субектът на личните данни е дал съгласие за това.

 

(2) При всяко ползване и/или регистриране на Потребител на сайта https://www.berov.nl/divisies/beauty/, ПРОДАВАЧЪТ приема, че КУПУВАЧЪТ се съгласява, посредством натискане на бутона „ПРИЕМАМ“ данните, които е предоставил в процеса на регистрация, да бъдат обработвани от ПРОДАВАЧА и че същите са верни, пълни, дадени доброволно и не нарушават чужди права.

 

Чл. 36. С приемането на настоящите Общи условия КУПУВАЧЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

 

Чл. 37. (1) Във всеки момент, ПРОДАВАЧЪТ има право да изисква от КУПУВАЧЪТ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.


(2) В случай, че по някаква причина КУПУВАЧЪТ е забравил или изгубил своите име и парола, ПРОДАВАЧЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 

XIII.УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, БИСКВИТКИ И РЕКЛАМА

 

Чл.38. Цялата информация, публикувана в сайта https://www.berov.nl/divisies/beauty/, е собственост на „БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в т.ч. снимки и описания на продукти. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към сайта https://www.berov.nl/divisies/beauty/. Забранява се копирането на текстове от https://www.berov.nl/divisies/beauty/ и поставянето им в други уеб сайтове и електронни магазини без писмено съгласие на „БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД или без да се цитира източникът чрез поставянето на следния текст: „Източник: ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  „БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

 

Чл. 39. (1) С цел улеснение ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, същият използва т.нар. „Бисквитки” (Cookies). "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на твърдия (hard) диск на КУПУВАЧА и позволяват на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да разпознае компютъра на КУПУВАЧА при следващо посещение на  Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

 1. Google Adwords ремаркетинг реклама. Този сайт използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че при посещение на Уебсайта, Google взима информация за посещението и след това изпраща реклами до КУПУВАЧА в сайтовете, които последният посещава. Доставчици от трети страни, включително Google, използват "бисквитки", за да събират информацията за посещенията на КУПУВАЧА и я използват, за да показва реклами на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в рекламните си площадки. КУПУВАЧИТЕ на сайта могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.

 

 1. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този уебсайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра на КУПУВАЧА, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

 

(2) КУПУВАЧЪТ може да контролира и/или изтрива бисквитки, когато пожелае. За повече информация вижте AllAboutCookies.org. КУПУВАЧЪТ може да изтрие всички бисквитки, които вече са запазени на съотвения компютър, а също така може да настрои повечето браузъри да ги блокират. Ако това бъде направено обаче, може да се наложи КУПУВАЧЪТ ръчно да настройва някои параметри всеки път, когато посещава даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може Интернет страницата да работи, но ще допринесе за по-ефективното му използване.

 

(3) При посещенията на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, последният използва генерираната информация основно за статистически цели. Това позволява на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН постоянно да оптимизира и променя сайта според изискванията и интересите на КУПУВАЧИТЕ. Използването на генерираната информация за статистически цели не  е свързано с администрирането на лични данни.


XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 40. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ПРОДАВАЧА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители, които имат регистрация.
(2) ПРОДАВАЧЪТ и КУПУВАЧЪТ се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо КУПУВАЧА не по-късно от изтичането на 30-дневен срок от момента на публикуване на съответните изменения в Общите условия на сайта.


(3) КУПУВАЧЪТ се съгласява, че всички изявления на ПРОДАВАЧА, във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпращани  на електронния адрес, посочен от КУПУВАЧА при неговата регистрация. КУПУВАЧЪТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

Чл. 41. ПРОДАВАЧЪТ публикува настоящите Общи условия на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  заедно с всички  изменения и допълнения към тях.

 

XV.ОТГОВОРНОСТ.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 42. ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН полага грижи за предоставяне на възможност на КУПУВАЧА за нормално ползване на услугите на Интернет страницата, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на КУПУВАЧА, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, КУПУВАЧЪТЪТ декларира, че използването на предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ПРОДАВАЧЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди на КУПУВАЧА при използване на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

Чл. 43. (1) ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не носи отговорност за наличността и качеството на продукти и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на КУПУВАЧА чрез публикуване на Интернет страницата на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на продукти и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му.


(2) Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ПРОДАВАЧА, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица продукти и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. Чл. 44. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите на сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ПРОДАВАЧА, проблеми, дължащи се на оборудването на КУПУВАЧА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Чл. 45. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на КУПУВАЧА, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

 

Чл. 46. С приемането на настоящите Общи условия КУПУВАЧЪТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Интернет страницата https://www.berov.nl/divisies/beauty/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ПРОДАВАЧА грижа. КУПУВАЧЪТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ПРОДАВАЧА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. Чл. 47. ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за извършване на поръчка и сключване на Договор за покупко-продажба чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, независимо дали е дало или не съгласие за това. 


XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. В случай на недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на целия Договор, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителните правила на закона.

 

 • 2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 

 • 3. Всички възникнали спорове в отношенията между потребители на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ПРОДАВАЧА се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне – страните ще отнесат споровете пред една от помирителните комисии, създадени съгласно Закона за защита на КУПУВАЧИТЕ. Нищо от горецитираните разпоредби не следва да бъде тълкувано като дерогация на правото на която и да е от страните да търси защита на нарушените си права пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.

 

БЕРОВ БЮТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД